Header foto

Privacyverklaring Dekker Development

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

DEKKER DEVELOPMENT
KvK nummer 570 944 89
Sweelinckplein 1
2517 GK DEN HAAG
E-mailadres: angelique@dekkerdevelopment.nl
Telefoon: 06 – 20362687

Het gebruik van persoonsgegevens door DEKKER DEVELOPMENT

DEKKER DEVELOPMENT verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons, op papier of digitaal (via website, e-mail en/of app) verstrekt. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

DEKKER DEVELOPMENT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 •  NAW-gegevens
 •  contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 •  geboortedatum en -plaats
 •  geslacht
 •  gegevens over uw dienstverband of arbeidsverleden
 •  CV - met jouw pasfoto - en (overige) biografische gegevens
 •  gegevens over uw gezondheid, functionele mogelijkheden en belastbaarheid, ziekmeldingen
 •  gespreksverslagen
 •  inhoud van (overige) communicatie

Voor het verwerken van zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld jouw pasfoto, en de gegevens over jouw gezondheid, zullen wij separaat jouw toestemming vragen.

Doeleinden

DEKKER DEVELOPMENT verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact en het beheer van het cliëntenbestand
 • een optimale en efficiënte dienstverlening en het bieden van begeleiding op maat
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • verbetering van de dienstverlening
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • facturering
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • nakoming van wettelijke verplichtingen.
Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om adequaat uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat DEKKER DEVELOPMENT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten
 • de bescherming van haar financiële belangen
 • de verbetering van haar diensten
 • beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan DEKKER DEVELOPMENT persoonsgegevens uitwisselen. DEKKER DEVELOPMENT kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de door ons ingeschakelde (IT)-dienstverlener die onze website en/of onze computer(systemen) onderhoudt, ingeschakelde psycholoog of ingeschakeld testbureau, boekhouder, accountant of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer DEKKER DEVELOPMENT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. DEKKER DEVELOPMENT zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of LinkedIn in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, waardoor zij verplicht zijn zich te houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren 

DEKKER DEVELOPMENT zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. DEKKER DEVELOPMENT hanteert hiervoor een termijn van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum dat het begeleidingstraject conform de gesloten overeenkomst is afgerond.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat DEKKER DEVELOPMENT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft DEKKER DEVELOPMENT passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te optimaliseren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om DEKKER DEVELOPMENT een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je DEKKER DEVELOPMENT verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

 • DEKKER DEVELOPMENT
 • Sweelinckplein 1
 • 2517 GK DEN HAAG
 • E-mailadres: angelique@dekkerdevelopment.nl
 • Telefoon: 06 – 20362687

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door DEKKER DEVELOPMENT, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

DEKKER DEVELOPMENT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.